BANPU ส่งบ.ย่อย BKV Corporation ขาย IPO - เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก | Techsauce

BANPU ส่งบ.ย่อย BKV Corporation ขาย IPO - เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก

BANPU ส่งบริษัทย่อย BKV Corporation หนุนขาย IPO พร้อมเข้าเทรดตลาดหุ้นนิวยอร์ก คาดการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในปี 2566 หวังระดมทุนขยายกิจการ และสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ พร้อมใช้หนี้กู้ยืม และเป็นทุนหมุนเวียน

BANPU ส่งบ.ย่อย BKV Corporation ขาย IPO - เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนิวยอร์ก

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์รวมถึงร่างหนังสือชี้ชวน (Public Filing) ต่อ U.S. Securities and Exchange Commission เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ BKV Corporation เข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE)

โดยมีใจความสำคัญดังนี้ บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์รวมถึงร่างหนังสือชี้ชวน (Public Filing) ต่อ U.S. Secunties and Exchange Commission เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน2565 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (แผนการทำ IPO )

โดยบริษัทฯจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของ BKV และ BKV จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่การทำ IPO เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BKV และหรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริษัทของ BKV เห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายจะมาจากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นใน BKV(Book Building) ของผู้ลงทุนสถาบัน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการซุดย่อยของ BKV ซึ่งทำหน้าที่กำหนดราคาเสนอขาย (Pricing Committee)

รวมทั้งระยะเวลาการเสนอขาย BKV จะเริ่มเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการทำ IPO ภายหลังจากที่ U.S. Securties and Exchange Commission ได้ประกาศว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน ปี 2566

ส่วนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การดำเนินการตามแผนการทำ IPO เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัทฯในการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตให้แก่ ธุรกิจของ BKV จากการเข้าสู่ตลาดทุน และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. BKV จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการทำ IPO และอาจระดมทุนเพิ่มเติมจากตลาดทุนในอนาคต

2. ราคาหุ้นของบริษัทฯ อาจสะท้อนมูลค่าของเงินลงทุนใน BKV ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้นใน BKV 

3. หุ้นใน BKV จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น ภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯในการขาย หรือนำหุ้นใน BKV ที่บริษัทฯถือ ไปชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหรือควบรวมกิจการอื่นใดของบริษัทฯในอนาคต

4. การดําเนินการตามแผนการทํา IPO เป็นการสร้างเกียรติภูมิและช่ือเสียงท่ีดีให้แก่บริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็น บริษัทไทยที่มีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนใน New York Stock Exchange อีกอีกทั้งยังสร้างช่ือเสียงท่ีดีให้แก่ BKV ด้วย

ทั้งนี้ BKV Corporation ดำเนินธุรกิจหลักของ BKV คือดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติจากกิจการที่ BKV เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ

ส่วนแผนการใช้เงินนั้น BKV มีแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการทำ IPO เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ บริษัท Banpu North America Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

นอกจากนี้เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Contingent Payment หรือ Earnout) จากการเข้าลงทุนซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์จาก Devon Energy Corp. และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไป (General Corporate Purposes) รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขยายกิจการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture,Utilization and Sequestration หรือ CCUS)

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญของ BKV ภายใต้แผนการทำ IPO ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.ราคาเสนอขายได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของ BKV ซึ่งทำหน้าที่กำหนดราคาเสนอขาย (Pricing Committee)

2.U.S. Securities and Exchange Commission ได้ประกาศว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว

และ 3.BKV ได้รับอนุญาตจาก New York Stock Exchange ให้รับหุ้นสามัญของ BKV เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

อ้างอิง SET

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Scarlett Johansson ร้อง OpenAI ให้ลบเสียงที่คล้ายเสียงเธอออกจาก ChatGPT

Scarlett Johansson นักแสดงหญิงผู้รับบท Black Widow ร้อง OpenAI หลังพบว่า ChatGPT ใช้เสียงที่ดูคล้ายเสียงเธอ ด้าน OpenAI โต้กลับไม่เป็นความจริง...

Responsive image

OpenAI ส่อแววดราม่า หลังนักวิจัยมือทอง ผู้ร่วมก่อตั้งลาออก เกิดอะไรขึ้นภายใน ?

ส่อแววเกิดดราม่าใน OpenAI อีกครั้ง ! หลังการเปิดตัว GPT-4o เพียงแค่ 1 วัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่าง Ilya Sutskever ก็ลาออกจากบริษัท และล่าสุด Jan Leike นักวิจัยคนสำคัญของ OpenAI ก็...

Responsive image

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ...