'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล' | Techsauce

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล'

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล' ในสัดส่วน 10%

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล


คุณกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหาชน)(“PRINC”) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น

 (ก) การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PRINC จำนวน 346,233,682 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ)ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท และ 

(ข) การซื้อหุ้นสามัญเดิมของ PRINC จากนางสาวสาธิตา วิทยากร จำนวน 34,623,369 หุ้น(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ) ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,557,705,338.59 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง เดิม PRINC ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่อมาได้มีการซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักมาเป็นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

รายการดังกล่าว ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ

NIA นำสตาร์ทอัพไทยบุกตลาดญี่ปุ่น พร้อมลงนาม MOU กับ 2 หน่วยงาน ส่งเสริมนวัตกรรมและธุรกิจ...

Responsive image

วิชิต สุรพงษ์ชัย ลาออก จากทุกตำแหน่งบอร์ด SCBX

SCBX ส่งจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ระบุนายวิชิต สุรพงษ์ชัย ได้แจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท รวมถึงตำแหน่งอื่นๆใน กลุ่มเอสซีบี ...

Responsive image

ห่วงโซ่อุปทานอินเดีย-อาเซียนเนื้อหอม ขึ้นแท่นตัวเลือกหลักที่น่าจับตาหวังลดพึ่งพาจีน-สหรัฐฯ

อินเดีย-อาเซียนเนื้อหอม ผู้นำธุรกิจทั่วโลกฝากความหวังเป็นห่วงโซ่อุปทานในอนาคต หลังความตึงเครียดระหว่างมหาอำนาจจีนและสหรัฐย่ำแย่ลง...