'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล' | Techsauce

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล'

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล' ในสัดส่วน 10%

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล


คุณกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหาชน)(“PRINC”) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น

 (ก) การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PRINC จำนวน 346,233,682 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ)ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท และ 

(ข) การซื้อหุ้นสามัญเดิมของ PRINC จากนางสาวสาธิตา วิทยากร จำนวน 34,623,369 หุ้น(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ) ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,557,705,338.59 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง เดิม PRINC ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่อมาได้มีการซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักมาเป็นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

รายการดังกล่าว ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

ผู้ชายมีแนวโน้มใช้ AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำงานสายเทคโนโลยี

รายงานเผยผู้ชายมีแนวโน้มใช้ Generative AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สาเหตุจากสายงานด้านเทคโนโลยีมีผู้หญิงเพียง 27.6%...

Responsive image

เปิดตัว “ออร์บิกซ์” (orbix) กระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งเป้าสู่ผู้นำด้านบริการสินทรัพย์ดิจิทัล

ออร์บิกซ์ เทรด เปิดตัว “orbix” แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล รองรับความต้องการของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น เข้าถึงบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานและปลอดภัย...

Responsive image

AWS เปิดตัว Amazon Q แชตบอต AI อัจฉริยะ ที่ทำได้มากกว่าถามตอบ

Amazon Web Services (AWS) เปิดตัวแชตบอต AI ของตัวเองในชื่อ Amazon Q ผู้ช่วย AI อันทรงพลังที่ออกแบบสำหรับการทำงานโดยเฉพาะ...