'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล' | Techsauce

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล'

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล ทุ่ม 1.55 พันล้าน ซื้อหุ้น ' พริ้นซิเพิล แคปิตอล' ในสัดส่วน 10%

'ราช กรุ๊ป' รุกธุรกิจโรงพยาบาล


คุณกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล จำกัด (มหาชน)(“PRINC”) ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น

 (ก) การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PRINC จำนวน 346,233,682 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.09 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ)ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท และ 

(ข) การซื้อหุ้นสามัญเดิมของ PRINC จากนางสาวสาธิตา วิทยากร จำนวน 34,623,369 หุ้น(คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ) ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,557,705,338.59 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไป

อนึ่ง เดิม PRINC ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่อมาได้มีการซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักมาเป็นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

รายการดังกล่าว ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 


RELATED ARTICLE

Responsive image

Deloitte วิเคราะห์ผลกระทบ Metaverse ต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ใน 2035

Deloitte วิเคราะห์ผลกระทบ Metaverse ต่อ GDP ทั่วเอเชีย อาจสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ใน 2035 หากมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า...

Responsive image

KBank แจงข่าวขาย บลจ. ย้ำอยู่ระหว่างการหารือ ไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด

KBank แจงข่าวขาย บลจ. ย้ำอยู่ระหว่างการหารือ ไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด...

Responsive image

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง คุณปรีดี ดาวฉาย นั่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 66 เป็นต้นไป

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้ง คุณปรีดี ดาวฉาย นั่งกรรมการอิสระ แทน คุณปิติ สิทธิอำนวย โดยมีผลตั้งแต่ 26 ม.ค. 66 เป็นต้นไป...