เห็นชอบ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ เปิดให้ใช้ "กัญชา-กระท่อม" ทางการแพทย์ได้ | Techsauce

เห็นชอบ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ เปิดให้ใช้ "กัญชา-กระท่อม" ทางการแพทย์ได้

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ในวาระ 3 ด้วยคะแนน 166 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง การผ่านกฎหมายฉบับนี้ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นชาติแรกในเอเชียที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคได้

Photo: Pixabay

ในกฎหมายฉบับนี้มีสาระสำคัญ เช่น การปลดล็อกกัญชาและกระท่อม โดยปลดกัญชาและกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดประเภท 5 เพื่อให้สามารถนำไปศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ รวมถึงสามารถนำไปใช้รักษาโรคภายใต้การควบคุมและดูแลทางการแพทย์ได้

ซึ่งการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง กัญชาและกระท่อม ให้สิทธิ์เฉพาะ

  1. หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือการเรียนการสอนวิชาด้านการแพทย์ , เกษตรศาสตร์,
  2. หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ป้องกัน ปราบปรามและแก้ปัญหายาเสพติด หรือสภากาชาดไทย
  3. ผู้ประกอบวิชาชีพเครือข่ายแพทย์ ทั้งไทย และหมดพื้นบ้านตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
  4. สถาบันอุดมศึกษาที่ศึกษาและวิจัย และเรียนด้านการแพทย์
  5. ผู้ประกอบอาชีพเกษตรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย
  6. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
  7. ผู้ป่วยที่เดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาเสพติดติดตัว
  8. ผู้ขออนุญาตที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถส่งต่อให้กับทายาทหรือผู้ได้รับความยินยอมได้ กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตเสียชีวิตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้ความเห็นชอบการกำหนดโซนนิ่งในการปลูกกัญชา หรือผลิตทดสอบ เสพ หรือครอบครองในปริมาณที่กำหนด รวมถึงมีอำนาจกำหนดให้ท้องที่ใดเป็นพื้นที่เสพกระท่อมได้โดยไม่เป็นความผิด โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ส่วนบทลงโทษ การครอบครองเพื่อจำหน่ายไม่ถึง 10 กิโลกรัม จำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท, ครอบครองเกิน 10 กิโลกรัม ให้ถือว่ามีไว้เพื่อจำหน่าย ต้องโทษจำคุก 1-15 ปี ปรับ 1 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท เป็นต้น

อ้างอิงข้อมูลจาก MThai, Workpoint News และ BBC Thai

RELATED ARTICLE

Responsive image

VinGroup หารือขายหุ้นใน Vincom Retail ยักษ์ใหญ่วงการศูนย์การค้าเวียดนาม

กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม VinGroup Joint Stock Company (Vingroup JSC) กำลังเจรจาหารือกันเพื่อขายหุ้นใน Vincom Retail ที่พัฒนาเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าในเวียดนาม...

Responsive image

Pepsi เปลี่ยนโลโก้ใหม่ในรอบ 14 ปี ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 90

เป็นเวลานานกว่า 14 ปี ที่ “Pepsi” แบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่ของโลก ประกาศเปลี่ยนโลโก้ใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 1990 ที่คาดว่าจะเปิดตัวในอเมริกาเหนือ ช่วงฤด...

Responsive image

Elon Musk และ กลุ่มบริษัทเทคชั้นนำ ส่งจดหมายเปิดผนึกให้หยุดการพัฒนา AI หวั่นอันตรายจากการใช้ในทางที่ผิด

Elon Musk และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และกลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมเรียกร้องให้หยุดการพัฒนา GPT-4 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ OpenAI เป็นเวลา 6 เดือน...