OutSystems เผย 6 ความท้าทายด้านเทคโนโลยี ที่ขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม | Techsauce

OutSystems เผย 6 ความท้าทายด้านเทคโนโลยี ที่ขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม

โดย คุณเติมศักดิ์ วีรขจรพงษ์ รองประธานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอาท์ซิสเต็มส์ (OutSystems) ได้สำรวจปัญหาท้าทายด้านเทคโนโลยี 6 ข้อที่ผู้บริหารจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล หรือการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ตั้งแต่การพัฒนา Code ไปจนถึงการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

OutSystems เผย 6 ความท้าทายด้านเทคโนโลยี ที่ขัดขวางการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2563 ชี้ให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรม ภายในเวลาอันรวดเร็วและครอบคลุม เพื่อที่จะให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จในโลกยุคนี้  

และที่แน่ ๆ คือ เรื่องนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้แก่คนในแวดวงธุรกิจแต่อย่างใด กล่าวคือ จากผลการศึกษาของ McKinsey เมื่อปี 2561 พบว่า มีบริษัทเพียง 8% เท่านั้นที่เชื่อว่าโมเดลธุรกิจของตนเองจะยังคงสามารถใช้การได้ดีในแง่เศรษฐศาสตร์ในระยะยาวจนถึงช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในรอบถัดไป

แต่ข่าวที่ไม่ค่อยดีก็คือ ถึงแม้ว่าปี 2564 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งใหญ่เกิดขึ้นต่อวงการธุรกิจ แต่ก็มีปัญหาท้าทายใหม่ทางด้านเทคโนโลยีบางประการที่จำเป็นจะต้องหยิบยกมาพิจารณา

โดยจากการสำรวจปัญหาท้าทายด้านเทคโนโลยี 6 ข้อที่ผู้บริหารจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล หรือการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) ได้แก่

1. การพัฒนา Custom Code ถือเป็นเรื่องยาก

ปัจจุบัน โครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นส่วนใหญ่ใช้โค้ดที่พัฒนาขึ้นเอง หรือ Custom Code แต่การเขียนโค้ดประเภทนี้กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นกว่าในอดีต และสุดท้ายแล้วโครงการจำนวนมากก็ต้องล้มเหลวเนื่องจากเหตุผลจากการพัฒนาด้วย Custom Code นี้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้การเขียน Custom Code เป็นเรื่องยากมีหลายสาเหตุ เช่น:

  • เทคโนโลยีมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นอย่างมาก
  • ทุกวันนี้ นักพัฒนาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการจัดการและดูแลรักษาโค้ดที่มีอยู่ จนแทบไม่มีเวลาเหลือสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
  • การตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นการทำงานโดยตรง เช่น การรักษาความปลอดภัย กลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น ถ้าคุณลองดูข้อซักถามของนักวิเคราะห์ระบบ คุณก็จะพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวิธีการจัดการเรื่องของความปลอดภัย 
  • การขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนา ซึ่งนำไปสู่ปัญหาท้าทายถัดไป

2. ช่องว่างด้านทักษะ

เป็นเรื่องยากที่จะสรรหานักพัฒนาให้เพียงพอสำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามที่บริษัทต้องการ  จากรายงาน Speed of Change: How Fast Are You ระบุว่า บริษัทส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะมีการพัฒนาทางด้านดิจิทัลและความคล่องตัวในระดับใดก็ตาม ล้วนประสบปัญหาขาดแคลนทักษะและบุคลากร ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการปรับใช้สถาปัตยกรรมไอทีที่ทันสมัยภายในเวลาอันรวดเร็ว จึงไม่สามารถเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจได้อย่างที่ควรจะเป็น

 แม้กระทั่งบริษัทชั้นนำในซิลิคอนวัลเลย์ก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการว่าจ้างนักพัฒนาภายในกรอบเวลาที่รวดเร็ว และปัญหานี้ก็ยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปอีกสำหรับบริษัทที่ไม่น่าดึงดูดใจในสายตาของนักพัฒนา

3. เทคโนโลยีที่แยกเป็นส่วน ๆ ไม่เชื่อมต่อกันภายในบริษัท

ความท้าทายนี้เกิดขึ้นกับหลาย ๆ บริษัทที่อยู่ในระยะเริ่มแรกของโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น กล่าวคือ บริษัทตัดสินใจเลือกว่าจะทำอะไรเป็นโครงการแรก ซึ่งโดยมากแล้วการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโครงการแรก ๆ มักจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้า และหลังจากนั้นบริษัทก็เลือกเครื่องมือเฉพาะด้านสำหรับรองรับโครงการดังกล่าว

จากนั้น อีกทีมงานหนึ่งภายในบริษัทก็เริ่มต้นคิดที่จะดำเนินโครงการเกี่ยวกับระบบหลังบ้าน และเลือกใช้เครื่องมือที่ต่างออกไป และต่อมาอีกทีมหนึ่งก็ต้องการสร้าง Dashboard แสดงผลเรื่องการปฏิบัติงาน โดยเลือกใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่ง

นี่เป็นสถานการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งแทนที่บริษัทจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นเพื่อรองรับโครงการธุรกิจที่หลากหลาย กลับกลายเป็นว่ามีการใช้เครื่องมือมากมายที่ไม่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้เกิดระบบต่าง ๆ ที่แยกออกจากกัน และนำไปสู่ทางตันในท้ายที่สุด

4. หนี้ทางเทคนิค

หนี้ทางเทคนิค (Technical Debt) หมายถึงเทคโนโลยีที่ถูกติดตั้งใช้งานเพื่อประโยชน์ในระยะสั้น ซึ่งมักจะเป็นผลมาจากการด่วนตัดสินใจโดยขาดความรอบคอบ แทนที่จะพัฒนาระบบอย่างรอบด้านในลักษณะที่ถูกต้องเหมาะสม และผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือ แอปที่ใช้ทรัพยากร เวลา และพลังงานอย่างสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์ และบั่นทอนขีดความสามารถของบริษัทในการแข่งขัน การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการปรับตัวสำหรับอนาคต

 จากผลการศึกษาล่าสุด มีการประเมินว่าหนี้ทางเทคนิคอาจก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อองค์กรธุรกิจในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยองค์กรต่าง ๆ จะต้องใช้จ่ายเงินจำนวนดังกล่าวไปกับการปรับแก้และดูแลรักษาโค้ดที่เคยถูกเขียนขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานระยะสั้น ซึ่งถ้ามองในอีกมุมหนึ่ง ก็เท่ากับงบประมาณกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันที่สามารถนำไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ เพื่อชิงตัดหน้าคู่แข่ง

 5. คลาวด์คอมพิวติ้ง

ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งให้ประโยชน์มากมายแก่องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดของระบบได้อย่างง่ายดายเพียงแค่กดปุ่ม การเข้าถึงระบบจากทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา หรือการคิดค่าบริการตามระดับการใช้งานจริง อย่างไรก็ตาม การโยกย้ายไปสู่ระบบคลาวด์อาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป และอาจทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนาธุรกิจในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลใจอีกหลายเรื่องที่ผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องพิจารณา เช่น ปัญหาเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการ การต้องผูกติดอยู่กับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง ประสิทธิภาพ และความเร็วในการเข้าถึง ซึ่งนี่เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาในการเลือกพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการคลาวด์

6. การก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราทุกคนตระหนักดีว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในการดำเนินธุรกิจ  ยิ่งไปกว่านั้น สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากขึ้นก่อให้เกิดผลกระทบต่อตลาดอย่างกว้างขวาง  ขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อรูปแบบการใช้เทคโนโลยีของผู้คน

ตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ระบบ 5G ซึ่งจะก่อให้เกิดแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ๆ ในโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาการให้บริการภาคสนามหรือการกระจายสินค้าอาจได้รับผลกระทบอย่างมากจากเทคโนโลยี 5G

อีกตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับอนาคตที่ไกลออกไป เป็นผลงานของอีลอน มัสก์ (Elon Musk) ในส่วนที่เกี่ยวกับอินเทอร์เฟซระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์ โดยบริษัท Neuralink Corporation ของเขากำลังศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการเชื่อมต่อสมองของมนุษย์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเทคโนโลยีที่ว่านี้จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อโลกของเราอย่างแน่นอน 

ด้วยเหตุนี้ บริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมและก้าวให้ทันกับความก้าวหน้าใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งถึงแม้ในตอนนี้อาจดูเป็นเรื่องที่ไกลตัว แต่ก็ไม่แน่ว่าอาจจะกลายเป็นโลกวิถีใหม่หรือ New Normal ในวันข้างหน้าก็เป็นได้

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

วางระบบ SOC ยังไงให้ปลอดภัย ? รู้จัก IBM Security QRadar จาก Ruth Victor

รู้จักกับ IBM Security QRadar และทีมงาน Ruth Victor ที่ได้มีประสบการณ์ในการวางระบบ SOC ให้กับธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน อีกทางเลือกให้กับธุรกิจองค์กรไทยกัน...

Responsive image

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ICONSIAM ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ทุ่มงบ 300 ล้าน สร้างปรากฏการณ์เคาต์ดาวน์ “Amazing Thailand Countdown 2024” ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระตุ้นการท่องเที่ยว...

Responsive image

พฤกษา ประกาศทีมผู้ชนะโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2" เตรียมบ่มเพาะธุรกิจเพื่อสังคม สู่การสร้างสรรค์สังคมอย่างยั่งยืน

“พฤกษา โฮลดิ้ง” ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ประกาศรายชื่อทีมผู้เข้ารอบในโครงการ “Accelerate Impact with PRUKSA Season 2” โครงการที่สนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อส...