ตลาดหลักทรัพแห่งประเทศไทย เปิดตัวLiVE’ Platform สร้างการเติบโตทางธุรกิจผ่านแหล่งเงินทุนแบบ Crowdfunding สำหรับ Startup และ SME หนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต พร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน เป็นพันธมิตรสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ ล่าสุดมี Startup และ SME พร้อมระดมทุนแล้ว 8 บริษัท มีผู้ประกอบการเตรียมเข้าแพลตฟอร์มอีกกว่า 50 บริษัท ด้านผู้ลงทุนมีความสนใจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตั้งบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด โดยถือหุ้น 99.99% เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มในการระดมทุนรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า Crowdfunding และการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบเจรจาต่อรอง (Over The Counter : OTC) แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SME โดยนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการพัฒนา ‘LiVE’ ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจสะดวกต่อการขยายบริการเชื่อมต่อพันธมิตรในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งสร้างโอกาสการขยายการเติบโตของธุรกิจด้วยการสร้าง startup ecosystem อย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบสำหรับผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้นเข้าสู่การระดมทุนให้แก่ผู้ประกอบการ Startup และ SME ที่เริ่มเติบโตและขยายธุรกิจ จนถึงการเชื่อมโยงกับผู้ลงทุนสถาบันเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง  เชื่อมั่นว่า ‘LiVE’ Platform จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศโดยเป็นช่องทางให้ Startup และ SME ที่เริ่มออกนวัตกรรมสู่ตลาดแต่ยังขาดโอกาสทางการเงินในปัจจุบัน เข้าถึงแหล่งเงินทุนในรูปแบบ Crowdfunding ซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและขยายฐานลูกค้าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเป็นการโอกาสให้ผู้ลงทุนตามคุณสมบัติที่สำนักงาน ... กำหนดทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลได้เลือกลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพเติบโตในอนาคตนางเกศรากล่าว

ปัจจุบันมี Startup และ SME พร้อมเข้าระดมทุนในแพลตฟอร์มแล้ว 8 บริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายทั้งแบบแอปพลิเคชัน สินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องมือแพทย์ และมีอีกกว่า 50 บริษัท แสดงความสนใจเข้าระดมทุน ซึ่งมีความหลากหลายทางธุรกิจ โดยจะเน้นธุรกิจที่มีนวัตกรรมในด้านต่างๆ ด้านผู้ลงทุนมีกองทุนในรูปแบบ Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital, นิติบุคคล และบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงินและมีประสบการณ์ในการลงทุน

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานร่วมกัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันนโยบาย การบ่มเพาะธุรกิจ รวมถึงให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน ธนาคารออมสิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย . บัวหลวง เวนเจอร์ส . บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล . กรุงศรี ฟินโนเวต บมจ. อินทัช โฮลดิ้ง บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีประสบการณ์มาช่วยแบ่งปัน แนะนำ รวมถึงมองหาโอกาสร่วมธุรกิจ นอกจากนี้ ยังร่วมกับธนาคารกรุงเทพจัดการอบรมทั่วประเทศถึงการใช้กลไกตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ

สำหรับคุณสมบัติธุรกิจที่จะเข้ามาระดมทุนต้องเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยไม่จำกัดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารไม่มีประวัติความผิดทางกฎหมาย และมีข้อมูลงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในกรณีต้องการระดมทุนเกิน 20 ล้านบาท ต้องมีประวัติการระดมทุนอย่างน้อย 5 ล้านบาทหรือมี Sponsor หากระดมทุนเกิน 100 ล้านบาท ต้องมีงบการเงินรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน ... ส่วนผู้ลงทุนจะแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 1. ผู้ลงทุนสถาบัน
 2. กิจการเงินร่วมลงทุน
 3. นิติบุคคลร่วมลงทุน
 4. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องมีรายได้ต่อปีไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท หรือมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท และมีประสบการณ์ลงทุนไม่น้อยกว่า 1 ปี

รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่นี่

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.live-mkt.com และ Facebook: LiVE Platform

รายชื่อ SME และ Startup ที่พร้อมรับการลงทุนในงานเปิดตัว LiVE Platform ณ วันเปิดตัว 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 1. บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด ผู้ให้บริการ Personal Storage ให้บริการเช่าห้องเก็บของส่วนตัว
 2. บริษัท เคมิลค์ โพรดักส์ จำกัด ผู้ผลิต Cereal จากข้าวไทย ที่มีโภชนาการสูง น้ำตาลน้อย
 3. บริษัท พรีมา เลเซอร์ เทอร์ราพี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์เลเซอร์ทางการแพทย์
 4. บริษัท บุ๊คโดส จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันห้องสมุดออนไลน์
 5. บริษัท ดิจิตอล บัตเลอร์ จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสารพัดประโยชน์ในการให้บริการครบวงจร รวมทั้งเชื่อมการสื่อสารในโครงการที่อยู่อาศัย
 6. บริษัท Smart Health Care จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน
 7. บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตเครื่องทำน้ำร้อนและเครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดพลังงาน
 8. บริษัท HandiGo จำกัด ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันบริการรถรับ-ส่ง เช่ารถ ไกด์นำเที่ยวให้แก่โรงแรมและบริษัททัวร์

รายชื่อองค์กรพันธมิตรของ LiVE Platform

 1. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
 2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 4. ธนาคารออมสิน
 5. บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
 8. บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด
 9. บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด
 10. บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 12. Expara (Thailand)
 13. Hatton Capital Partner
 14. N-Vest Venture
 15. Premier Advisory Group
 16. Siam Alpha Equity
 17. สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุน (TVCA)
 18. สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA)

RELATED ARTICLE

Responsive image

อเมริกันออกกฎใหม่ Startup ระดมทุนจาก Crowdfunding ได้ถึง 50ล้านเหรียญฯ แลกกับหุ้นบริษัท

อีกข่าวที่น่าสนใจสำหรับวงการ Crowdfunding เมื่อทางสหรัฐฯ หนึ่งในประเทศที่มีความตื่นตัวด้าน Crowdfunding มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยผู้ดูแลด้านนี้ United States Securities and Exch...

Responsive image

Wishbeer ตั้งเป้าระดมทุน 20 ล้านบาทผ่าน LiVE Platform ของ SET

Wishbeer แพลตฟอร์ม E-Commerce สำหรับผู้ที่มองหาเครื่องดื่มนำเข้าทุกประเภท ประกาศความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หลังได้รับคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรมแพลตฟอร์ม LiVE ซึ่งเ...

Responsive image

ตีโจทย์ SME - Startup ปูทางสู่ IPO กับ ดร.ภากร แห่ง SET

เมื่อเงินทุน คือ ปัจจัยหลักสำหรับการทำธุรกิจ SME และ Startup จะสามารถสเกลด้วยการระดมทุนจากการขาย IPO ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสร้างการเติบโตในมาตรฐานแบบบริษัทมหาชนได้อย่างไร รวมถึงความ...