LATEST IN สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สจล. ตั้งโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยและหน่วยวิจัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารเสริมทัพเเพทย์ไทย

สจล. ประกาศตั้งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร เมื่อโควิด19 พิสูจน์ แพทย์พยาบาลไทย เก่งไม่แพ้ใครในโลก แต่น่าเสียดายเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ต้องนำเข้าแทบ 100% ถึงเวลา ไทยเป็นไท...

อธิการบดี สจล. ถอดบทเรียน 6 ข้อจากสิ่งที่ได้เรียนรู้ท่ามกลางวิกฤต COVID-19

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ถอดบทเรียน 6 ข้อ จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 พร้อมให้กำลังใจทุกภาคส่วนร่วมมือกันผ่านพ้นวิกฤต COVID-19...

สจล. เปิดตัว AI ตรวจคุณภาพหน้ากากอนามัยกับระบบประเมินคุณภาพในการป้องกันเชื้อไวรัส

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เปิดตัวนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตรวจสอบคุณภาพการผลิตหน้ากากอนามัยโดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นการนำเอาระบบ AI มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิต เพิ่มความแม...

JOB