LATEST IN เราเที่ยวด้วยกัน

วิเคราะห์ ทำไมเราเที่ยวด้วยกัน มีผู้ใช้สิทธิ์น้อย กระตุ้นการท่องเที่ยวลำบาก

ตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 ก็มีหลายโครงการของภาครัฐที่ออกมาช่วยเยียวยา หนึ่งในโครงการล่าสุดก็คือ เราเที่ยวด้วยกัน ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในไทย แต่ทำไมโครงการนี้จึงมีผ...

Krungthai COMPASS เผยผลการวิเคราะห์ เราเที่ยวด้วยกัน กระตุ้นท่องเที่ยวได้ 3.6-6.2 หมื่นล้านบาท

ในปี 2563 เมื่อนักท่องเทียวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาไทยได้ ภาครัฐจึงสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยงบฯ กว่า 22,400 ล้านบาทซึ่งโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เป็นโครงการที่มีมูลค่าเ...

วิธีลงทะเบียน เราไปเที่ยวกัน-เที่ยวปันสุข สนับสนุนค่าโรงแรม ค่าอาหาร ตั๋วเครื่องบิน ฟื้นเศรษฐกิจไทย

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว อนุมัติงบ 22,400 ล้านบาท สำหรับ 3 โครงการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย “กำลังใจ-เราไปเที่ยวกัน-เที่ยวปันสุข” โดยจะม...

JOB