Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Coraline

NIEM Analytics Dashboard เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยบริษัท คอราไลน์ จำกัด

NIEMS Data Analytics (Quick Win Phase) คือ Dashboard ที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในระบบบันทึกเหตุฉุกเฉินของทาง สพฉ. มาแสดงผลข้อมูลที่มีประโยชน์ และใช้ในการวิเคราะห์กระบวนการด้านการแพ...

เจาะลึกขั้นตอนเตรียมองค์กร เพื่อใช้ Big Data อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ในวันนี้ Big Data ถือเป็นนวัตกรรมที่ธุรกิจทั้งหลายต้องรู้จักและนำมาใช้งานเหมาะสม เพื่อรับกับแข่งขันที่นับวันจะยิ่งท้าทายขึ้นเรื่อยๆ แต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายองค์กรที่ยังไม่รู้ว่าจะนำ...