Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN data---driven-marketing

Insight-driven Marketing เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและงานขายอย่างไรด้วยข้อมูลเชิงลึก

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรให้งานขายปังด้วยข้อมูลเชิงลึก และวิธีการเลือกใช้เครื่องมือ CRM สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อเข้าใจลูกค้า เข้าใจตลาด เพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจให้มากขึ้น...

Data - Driven Marketing กุญแจสำคัญของ การตลาดยุค "Marketing 5.0" โดย Alchemist

เมื่อเทคโนโลยีเติบโตแบบก้าวกระโดด จนทำให้พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอนว่า รูปแบบการเติบโตเช่นนี้จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงเรื่อยๆ สังเกตได้จากแ...