Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN data mart

NTT DATA เผย Data Warehouse และ Data Mart กุญแจสำคัญที่สร้างองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

NTT DATA เปิดแนวทางการออกแบบและวางระบบบริหารจัดการ Big data ให้ทรงประสิทธิภาพ แนะควรให้ความสำคัญตั้งแต่ Data Warehouse และ Data Mart...