NTT DATA เผย Data Warehouse และ Data Mart กุญแจสำคัญที่สร้างองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ | Techsauce

NTT DATA เผย Data Warehouse และ Data Mart กุญแจสำคัญที่สร้างองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

NTT DATA (ประเทศไทย)  เปิดแนวทางการออกแบบและวางระบบบริหารจัดการ Big data ให้ทรงประสิทธิภาพตอบโจทย์ยุค Data-Driven แนะควรให้ความสำคัญตั้งแต่ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพิ่มประสิทธิภาพด้วยข้อมูลขนาดเล็ก (Data Mart) ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ต่อยอดสู่การวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น พร้อมเสนอแนวทางการวางกลยุทธ์สู่องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven organization) ให้สำเร็จครบทุกมิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน และผลการดำเนินงานดีขึ้น 

 NTT DATA

นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีชั้นนำระดับโลก เปิดเผยว่า หลายองค์กรให้ความสำคัญและมุ่งหน้าสู่การทำ Digital Transformation ยังขาดความพร้อมในการนำข้อมูลที่เพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาล มาวิเคราะห์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ จึงมองหาเครื่องมือที่จะช่วยวางกลยุทธ์ นำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด หรือการปรับองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยประโยชน์จากข้อมูลอย่างสูงสุด ที่เรียกว่า Data-driven organization ซึ่งเป็นการวางแผน จัดเรียง และวิเคราะห์เอาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการทำการตลาดที่ตรงใจและตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด 

ทั้งนี้จากประสบการณ์ NTT DATA หลายองค์กรเริ่มต้นด้วยแนวคิดให้ความสำคัญกับ รวมแหล่งข้อมูลทุกรูปแบบที่มีภายในองค์กรเอาไว้ในแหล่งเดียวหรือที่เรียกว่า Big Data Solutionหากไม่วางแนวทางพัฒนาต่อไป จะเกิดเป็นกับดักกองข้อมูลจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลหมุนเวียนอยู่ในองค์กรแต่ไม่สามารถเลือกนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ต่อได้ และแม้ว่าหลายองค์กรจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มระบบ คลังข้อมูล Data Warehouse เพื่อเก็บข้อมูลส่วนกลางทั้งหมด แบ่งแยกชุดข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด แต่กลับพบว่า Data Warehouse เก็บข้อมูลองค์กรทั้งหมดเอาไว้โดยที่ไม่มีมุมมองต่อยอดสู่การวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจเชิงธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์การตลาด การวิเคราะห์การขาย การวิเคราะห์การผลิตและการดำเนินงาน เป็นต้น ส่งผลให้การมีระบบคลังข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์การใช้งานข้อมูลภายในองค์กรที่แท้จริง

อย่างไรก็ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการข้อมูล องค์กรควรเพิ่มคลังข้อมูลขนาดเล็ก “Data Mart” ซึ่งเป็นคลังข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง มีขนาดของข้อมูลและค่าใช้จ่ายต่ำ มีประโยชน์ที่เด่นชัดคือ การจัดทำคลังข้อมูลสามารถทำได้ในระยะเวลาอันสั้น เป็นข้อมูลส่วนย่อย (Subset) ของคลังข้อมูล เป็นข้อมูลเฉพาะของการบริหารงานในธุรกิจย่อย แต่ละหัวข้อ หรือความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ เช่น ข้อมูลด้านการขาย และการตลาด ข้อมูลการจัดซื้อ ข้อมูลส่วนของการผลิต หรือการขนส่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นยุทธวิธีเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจในทันทีทันใด สาเหตุที่ต้องมีการสร้างคลังข้อมูลขนาดเล็กเพื่อความเร็วสูงในการเรียกใช้ข้อมูล จากกการย่อยข้อมูลให้น้อยลง ลดการแย่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ระบบด้วยกันเอง เพิ่มความสามารถในการปรับปรุงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลจึงนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตของสินค้า การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อการผลิต หรือการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อการเพิ่มยอดการขาย เป็นต้น 

ทั้งนี้การวางกลยุทธ์ Data driven organization ให้ครบทุกมิติ ควรเริ่มจากการวางกลยุทธ์ด้านข้อมูลด้วยเป้าหมายการใช้ข้อมูลที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 2 ประการคือ (1) การจัดเก็บข้อมูลต้องมีคุณภาพและมีความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด จึงมีการนำระบบการบริหารจัดการข้อมูล ( Data management) เลือกใช้งานเครื่องมือที่เหมาะสม ช่วยแบ่งแยกข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับองค์กรให้พร้อมกับการใช้งานเสมอ (2) การสร้างวัฒนธรรมการนำข้อมูลมาใช้ในการติดสินใจทางธุรกิจ(Data driven Culture)ในระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานแต่ละส่วนงาน 

อนึ่ง NTT DATA มีบริการด้าน  Analytics Solutions เพื่อเสริมศักยภาพข้อมูลที่มีประโยชน์ ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งประกอบด้วย Data Science, AI, Big Data Management, Business Intelligence (BI) นับตั้งแต่ให้คำปรึกษา กำหนดกลยุทธ์ จัดหาและติดตั้งระบบ โดยมีความรู้ความเชี่ยวชาญให้บริการกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย และยังมีการนำองค์ความรู้จากประสบการณ์ให้บริการในบริษัทชั้นนำระดับโลกด้วย โดยตั้งเป้าหมายช่วยผลักดันให้องค์กรไทยให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนบนโลกธุรกิจดิจิทัล

อย่างไรก็ดีการตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูล ตั้งแต่การจัดเก็บจนถึงการใช้งานให้เกิดประโยชน์จะเป็นตัวเร่งการเกิด Data-Driven Organization ได้เป็นอย่างดี เช่น สามารถวิเคราะห์สินค้าคงคลังทั้งในส่วนของ Raw Material และ Finished Goods ได้ในลักษณะ Near Realtime การวิเคราะห์ยอดขายรายวันในกลุ่มลูกค้าและกลุ่มสินค้าได้ภายในเวลาอันสั้น รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของสินค้าแต่ละชนิด จากที่ใช้เวลามากกว่าสัปดาห์ สามารถลดลงได้ภายใน 5-10 นาที เป็นต้น


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Tangerine IT Solution ทำอะไรบ้าง ? ที่ปรึกษา IT ที่ได้เป็น Google Premier Partner

Tangerine เป็นหนึ่งในบริษัท IT Solution ที่ได้รับความไว้วางใจจาก Google และองค์กรชั้นนำมากมายด้วยการเป็น Google Premier Partner...

Responsive image

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Speakers ระดับ Top รวมแล้วกว่า 50 คน ร่วม ลงลึก AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ

Marketing Oops! Summit 2024 เปิดตัว 15 Highlight Speakers ระดับ Top มาร่วมลงลึกกับ AI, Sustainability, Visionaries และ สร้างการเติบโตด้านการตลาดและธุรกิจ...

Responsive image

TikTok Ad Awards ครั้งแรกในไทย ตอกย้ำความสำเร็จ ‘การตลาดเพื่อความบันเทิง’

มอบมง "TikTok Ad Awards" ครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงแห่งยุคที่ช่วยนักการตลาด...