Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Fuji

Robot กับงานเอกสารดิจิทัล ก้าวแรกเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ยุคใหม่

ผลสำรวจ Adoption of RPA in Asia-Myth or Reality? ของ PwC ที่ผ่านมาคาดการณ์ว่า ระบบอัตโนมัติจะถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ มากกว่า 45% และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานทั่วโลกได...

Fujitsu ปฏิวัติวงการช้อป นำนวัตกรรม Biometrics ชำระเงินด้วยเซ็นเซอร์สแกนเส้นเลือดฝอยในฝ่ามือ

ถือเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนข้อมูลไบโอเมตริกไว้สามารถชำระเงินที่ร้านค้าได้อย่างปลอดภัย เพียงแค่ชูมือเหนือเครื่องตรวจสอบสิทธิ์เท่านั้น นวัตกรรมนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส...