Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN G7

โอกาสใหม่ของอินโด-แปซิฟิก G7 เล็งลงทุนด้านพลังงานสะอาด

กลุ่มประเทศ G-7 กำลังพิจารณาเงินลงทุนสำหรับการส่งเสริมให้อินเดีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในประเทศไปเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ซึ่งสอดคล้องกับแผนการ Build Back...

G7 บรรลุข้อตกลงเก็บภาษีบริษัทข้ามชาติขั้นต่ำ 15% หวังป้องกันบริษัทเทคโตไว เลี่ยงภาษีผ่านการตั้งสาขาในประเทศ Tax Haven

กลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วทั้ง 7 ประเทศ (G7) ได้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญ คือการกำหนดให้บริษัทข้ามชาติชำระอัตราภาษีในสัดส่วนที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นข่าวร้ายสำหรับบริษัทที่ใช้วิธีตั้งสาข...