LATEST IN GABLE

ชี้ 5 เทรนด์เทคโนโลยีในไทยปี 2018 องค์กรจะต้องปรับตัวอย่างไรในยุค Digital Transformation

แน่นอนว่าในเวลานี้ ธุรกิจต่าง ๆ กำลังถูก Disrupt กับการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นประจำทุกปีที่เราจะได้เห็นการคาดการณ์ 'เทรนด์เทคโนโลยี' ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีถัดไป โดยในประเ...

JOB