Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Gulf Binance

GULF ร่วม Binance จัดตั้ง Gulf Binance ดำเนินธุรกิจ ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ในไทย

GULF เผยได้มีการจัดตั้ง Gulf Binance โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นกัลฟ์ อินโนวา 51% และ ไบแนนซ์ แคปปิตอล แมเนจเม้นต์ 49% โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ จะดําเนินการขอใบอนุญาตศูนย์ซื้...