Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Hitachi

Hitachi เล็งขายกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าในต่างประเทศ มูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลาร์ฯ

Hitachi ได้มีแผนการในการปรับปรุงการทำธุรกิจใหม่ และเพื่อการมุ่งเน้นในธุรกิจหลักของตน ทางบริษัทจึงมีนโยบายที่จะขายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งในแผนการนี้ Hitachi ต้องการขายธุรกิจในต่างปร...

Hitachi และ Nasket บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเป็นคู่ค้าขยายบริการทางด้านดิจิทัล Smart City

Hitachi และ Nasket บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเป็นคู่ค้าสร้างบริการใหม่ที่ยกระดับความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคผ่านการผสมผสานบริการด้านที่พักอาศัยของ Nasket และเทคโนโลยีต่างๆ ของ Hitachi...

ธนาคารยักษ์ใหญ่ญี่ปุ่น MUFG จับมือ Hitachi ร่วมทดสอบระบบการจัดการเช็คบน Blockchain

ธนาคาร Tokyo Mitsubishi UFJ (MUFG) และยักษ์ใหญ่ Hitachi จับมือ ร่วมทดสอบระบบการจัดการอิเล็กทรอนิกส์เช็คบน Blockchain เทคโนโลยี โดยการทำระบบ Prototype นี้จะสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหร...