Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN industry 4.0

ประเทศ 4.0 ของจริงเป็นอย่างไร ? ตามไปดูเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม รัฐบาลทำอย่างไรถึงโตวันโตคืน

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประเทศจากอุตสาหกรรม 4.0 ของเวียดนาม สู่การเป็น ประเทศ 4.0 ส่งผลให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศในภูมิภาค...

JOB