Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN information

ลดภาระข้อมูลสุด Overload เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

Techsauce ได้เรียบเรียงบทความจาก HBR ที่กล่าวถึงภาระของข้อมูลที่มากเกินไปจนส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร...