Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN communications

เมื่อพนักงานกลายเป็น Influencer: ความเสี่ยงและผลตอบแทนของการสื่อสารออนไลน์

เมื่อองค์กรต่างๆ เริ่มให้พนักงานในองค์กรผันตัวมาเป็น influencer เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทมากกว่าให้ตัวองค์กร หรือ CEO เป็นคนสื่อสาร ขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงที่เกิดข...

ลดภาระข้อมูลสุด Overload เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร

Techsauce ได้เรียบเรียงบทความจาก HBR ที่กล่าวถึงภาระของข้อมูลที่มากเกินไปจนส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร...