Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN InnoSpace (Thailand)

InnoSpace แถลงผลการดำเนินงานปี 2563 กระตุ้นการลงทุน พร้อมเดินหน้าพัฒนา Startup Ecosystem ไทย

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด (InnoSpace) แถลงผลการดำเนินงานปี 2563 ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้มีการเพิ่มทุนรอบที่ 2 อีกทั้งยกยุทธศาสตร์เป็น Sharing CVC ให้กับองค...

JOB