LATEST IN Innovation Strategy

กรุงศรี เผยแผนกลยุทธระยะกลางถึงปี 2023 เน้นสร้าง Ecosystem พร้อมขยายไป CLMV

กรุงศรีฯ เผยแผนกลยุทธระยะกลางถึงปี 2023 เน้นสร้าง Ecosystem พร้อมขยายไป CLMV...

Innovation Strategy นวัตกรรมของคุณมีกลยุทธ์หรือไม่ ?

คำถามสำคัญสำหรับคนทำงานด้าน Innovation คือ ถ้าคุณต้องการให้องค์กร มี innovation ใหม่ ควรเริ่มจากอะไรก่อน? แล้วทำอย่างไรให้ innovation นั้นมี highest impact กับองค์กร ? สำหรับ start...

JOB