Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LINE CREATORS

NFT ไม่ได้เป็นแค่งานศิลปะดิจิทัล! แต่ต่อยอดธุรกิจได้

NFT ไม่ได้เป็นแค่งานศิลปะดิจิทัล! แต่ต่อยอดธุรกิจได้ ในครั้งนี้จึงจะนำผู้อ่านไปทำความรู้จักในอีกมุมที่เป็นมุมของ NFT ที่เชื่อมสู่ภาคธุรกิจ จากงาน NFT for Business: The Future of M...