Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN N-SQUARED eCommerce

N-SQUARED eCommerce จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ RCL Logistics พัฒนาคลังสินค้าอัจฉริยะ

ครอบคลุมในส่วนการก่อตั้งและบริหารจัดการคลังสินค้า ซึ่งจะรองรับคำสั่งซื้อเพิ่มได้อีก 15,000 ออเดอร์ต่อวันรวมถึงขยายขอบเขตการให้บริการคลังสินค้าในเขตปลอดอากรเพิ่มความคล่องตัวในการจั...

JOB