Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SIIT

สภาดิจิทัลฯ ผนึก สดช. สวทช. และ SIIT ร่วมลงนาม MOU เดินหน้าเสริมศักยภาพดิจิทัลแก่บุคลากรสู่ “ทักษะแห่งอนาคต” หวังยกระดับขีดความสามารถสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศสู่ Digital Economy อย่างมีประสิทธิภาพ

ความร่วมมือในการลงนาม MOU ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกโครงการตามพันธกิจหลักด้าน “การพัฒนากำลังคน” ของสภาดิจิทัลฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของคนไทยในทุกระดับให้มีมาตรฐานสากล...

dtac และ SIIT มธ.เปิดตัว AI Lab มุ่งยกระดับการวิจัย โดยใช้ข้อมูลจริงในโลกธุรกิจ

dtac และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเปิดตัวห้องปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Lab) มุ่งพัฒนาและเชื่อมต่อศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล...