LATEST IN Tableau

ข่าวกินรวบวงการ Data และ CRM อีกครั้งเมื่อ Salesforce เข้าซื้อกิจการ Tableau

เป็นข่าวกินรวบอีกงานของธุรกิจสาย Data Analytic และ CRM เมื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Salesforce เข้าซื้อกิจการ Data Visualization Company ชื่อดังที่ หลายองค์กรชั้นนำ รวมถึงในไทยก็ใช้อยู่หลาย...

JOB