Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Tableau

หลักสูตร Economic and Business Data Analysis (with Tableau) จาก SEAC – เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัคร Batch 3 แล้ว!

กลับมาอีกครั้ง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ เอสอีเอซี (SEAC) จัดอบรมหลักสูตร Economic and Business Data Analysis (with Tableau) รุ่นที่ 3 สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจการวิเคราะห์ข้อมูล...

ข่าวกินรวบวงการ Data และ CRM อีกครั้งเมื่อ Salesforce เข้าซื้อกิจการ Tableau

เป็นข่าวกินรวบอีกงานของธุรกิจสาย Data Analytic และ CRM เมื่อยักษ์ใหญ่อย่าง Salesforce เข้าซื้อกิจการ Data Visualization Company ชื่อดังที่ หลายองค์กรชั้นนำ รวมถึงในไทยก็ใช้อยู่หลาย...