LATEST IN Telematics

พา Logistics ไทยสู่ Digital เต็มรูปแบบด้วย AIS V2X Telematics Platform

ชวนทุกท่านมาสำรวจแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจ Logistics และ Transportation ของไทย รวมถึงแนะนำโอกาสจาก Telematics Solution ของคนไทยที่ช่วยให้ธุรกิจขนส่งเดินหน้าในเวลาที่ความต้องการข...

Telematics เทคโนโลยีที่คนไทยยังไม่กล้าลอง

เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างระบบ telecom และ Information ที่ใช้ในการส่งข้อมูลในระยะไกลผ่าน GMS หรือ GPS โดยอุปกรณ์ที่ว่านี้เราเรียกว่า Telematics ที่เราใช้ติดตั้งที่รถยนต์ของเร...

JOB