Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Telematics

พา Logistics ไทยสู่ Digital เต็มรูปแบบด้วย AIS V2X Telematics Platform

ชวนทุกท่านมาสำรวจแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจ Logistics และ Transportation ของไทย รวมถึงแนะนำโอกาสจาก Telematics Solution ของคนไทยที่ช่วยให้ธุรกิจขนส่งเดินหน้าในเวลาที่ความต้องการข...

Telematics เทคโนโลยีที่คนไทยยังไม่กล้าลอง

เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างระบบ telecom และ Information ที่ใช้ในการส่งข้อมูลในระยะไกลผ่าน GMS หรือ GPS โดยอุปกรณ์ที่ว่านี้เราเรียกว่า Telematics ที่เราใช้ติดตั้งที่รถยนต์ของเร...