Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Frank.co.th

Mascot เรื่องเก่าๆ ที่บริษัทใหม่ๆ ก็ต้องการ

Social Media Marketing เติบโตอย่างรวดเร็วในไทย เพราะคนไทยใช้ Social Media เป็นอันดับแรกๆ ซึ่ง Social Media ที่คนไทยใช้มากที่สุดก็คือ Facebook Instagram และ Twitter ซึ่งคนไทยใช้ Fac...

Startup กำลังเข้าสู่วงการประกัน: ตัวอย่าง และสาเหตุ

โลกเราเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน บริษัทประกันเองก็ถึงเวลาที่ต้องปรับตัว ไม่นานมานี้เราจะเห็นได้ว่า บริษัทประกันยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยหลายเจ้าได้จับมือกับ บริษัท startup หรือลงทุนให้กับบร...

Telematics เทคโนโลยีที่คนไทยยังไม่กล้าลอง

เป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานกันระหว่างระบบ telecom และ Information ที่ใช้ในการส่งข้อมูลในระยะไกลผ่าน GMS หรือ GPS โดยอุปกรณ์ที่ว่านี้เราเรียกว่า Telematics ที่เราใช้ติดตั้งที่รถยนต์ของเร...

LeEco จากเว็ปดูหนังออนไลน์ของจีนผันตัวเองมาผลิตรถยนต์อัจฉริยะ

นอกจาก Tesla แล้ว บริษัทรถยนต์ชั้นนำของโลกล้วนหันมาสนใจพัฒนาการนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า แต่นอกจากบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่แล้ว ยังมีบริษัทเทคโนโลยีเจ้าใหญ่หลายเจ้าหันมาสนใจการพัฒนาร...