Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN tender-offer

CPN เตรียมใช้เงิน 1.1 หมื่นล้านบาท ทำ Tender Offer บ.สยามฟิวเจอร์ฯ ก่อนถอนออกจากตลาดหุ้น

CPN เตรียมใช้เงิน 1.1 หมื่นล้านบาท ทำ Tender Offer บ.สยามฟิวเจอร์ฯ ก่อนถอนออกจากตลาดหุ้น...

GULF พร้อมทุ่ม 1.69 แสนล้าน เพื่อเป็นเจ้าของ INTUCH แหล่งทุนมาจากกระแสเงินสด-กู้ธนาคาร ไม่ต้องเพิ่มทุน

GULF พร้อมทุ่ม 1.69 แสนล้าน เพื่อเป็นเจ้าของ INTUCH แหล่งทุนมาจากกระแสเงินสด -กู้ธนาคาร เหลือเฟือแบบไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน...

GULF ทำ Tender Offer หุ้น INTUCH - ADVANC แต่หารือ ก.ล.ต. ขอผ่อนผันไม่ซื้อ THCOM

GULF ทำ Tender Offer หุ้น INTUCH - ADVANC แต่หารือ ก.ล.ต. ขอผ่อนผันไม่ซื้อ THCOM...