Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN the wisdom

จับตาวิวัฒนาการของ ‘เทคโนโลยี AI’ เมกะเทรนด์กับโอกาสของธุรกิจและการลงทุน’ จากงาน THE WISDOM Investment Forum

ปูความรู้เกี่ยวกับ AI เมกะเทรนด์ที่มีผลต่อชีวิต การงาน ธุรกิจ การลงทุน ตลอดจนความมั่งคั่ง จากงานสัมมนา THE WISDOM Investment Forum ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย ในประเด็น AI Ultimatu...

เปิด Insight เมกะเทรนด์โลกปี 2030 หลังโควิด-19 และ Digital Disruption มีอะไรบ้างที่นักลงทุนควรรู้

ธนาคารกสิกรไทย ได้จัดงาน “THE WISDOM The Symbol Of Your Vision: The Future of Digital Disruption and Investment” เพื่อเปิดโผเมกะเทรนด์การ Disruption ของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2030...