Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN UNFCCC

10 เรื่องน่าจับตาใน COP27 เวทีหารือปัญหาโลกร้อนระดับโลก

10 เรื่องน่าจับตามองและควรถกถามบน COP27 เวทีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์ ระหว่างวันที่ 6-18 พฤศจิกายน 2022...

CP ผนึกกำลังประชาคมโลกประกาศเจตนารมณ์ Race to Zero พาองค์กรธุรกิจสู่ยุคเศรษฐกิจปลอดคาร์บอน

CP ผนึกกำลังประชาคมโลกภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ UNFCCC ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “Race to Zero” หรือ “ปฏิบัติการแข่งขันเพื่อคาร์บอนเป็นศูนย์” พาองค...