Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN usa

โค้กเตรียมใช้ Blockchain คุมความโปร่งใส การบังคับใช้แรงงานในโรงงานผลิตน้ำตาล

บริษัท Coca-Cola Co และ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ประกาศความร่วมมือ นำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้บันทึกข้อมูลและควบคุมด้านการใช้แรงงานทั่วโลก โดยถือเป็นโปรเจคใหญ่ครั้งแรกของหน่วยงาน...

Silicon Valley จะเป็นอย่างไร ในสมัยของ Donald Trump ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนใหม่

ผ่านมา 3 วันแล้วกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาฯ ซึ่งผลการเลือกตั้งก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดี คือนาย Donald Trump เป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งและได้เป็นว่าที่ผู้นำคนที่ 45 ขอ...