Natcha Wattana

natcha-wattana-520eb9a2f7

[email protected]

Story (1)

ลมเปลี่ยนทิศ! COVID-19 จุดเปลี่ยนสำคัญของทรัพยากรบุคคล (HR)

TalentMind บริษัทด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล หน่วยธุรกิจในเครือ AnyMind Group กล่าวถึงทิศทางสถานการณ์ภาพรวมของทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย และการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น...