หลังจากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้าถึงดีลยักษ์ของ Alibaba และทาง Ascend Money ล่าสุดก็ได้เปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว Alibaba Ant Financial บริษัทลูก Alibaba ประกาศลงทุนใน Ascend Money กลุ่ม CP ของไทย

 

บริษัท แอท์ ไฟแนเชีย เซอร์วิเซ กรุ๊ป (แอท์ ไฟแนเชีย” หรือ บริษัท”) นี่งใผู้นำการให้บริการทางการเงิยดิจิทัระดับโก ประกาศแผงาที่จะขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิทั่วโก แะความตกงทางกยุทธ์ร่วมกับ บริษัท แอเซด์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทเทคโยีทางการเงิ หรือฟิเทค ชั้นำของไทย ความตกนี้ รวมไปถึงการงทุของแอท์ ไฟแนเชีย ใบริษัท แอเซด์ มันี่ จำกัด ซึ่งจะช่วยเร่งการเติบโตของวิถีชีวิตที่พึ่งพามือถือมากขึ้ แะการเติบโตของระบบการใช้จ่ายดิจิทัประเทศไทยแะใเอเชียตะวัออกเฉียงใต้

การร่วมมือระหว่างบริษัท แอเซด์ มันนี่ จำกัด แะ แอท์ ไฟแนเชีย เซอร์วิเซ กรุ๊ป เพื่อร่วมผักดัการเติบโตของการใช้จ่ายแบบออน์ะออฟไน์ แะเป็การร้างระบบการให้บริการทางการเงิที่เข้มแข็ง ะดวก ปอดภัย แะมั่ใจได้ ให้กับผู้บริโภคแะร้าค้า โดยความร่วมมือครั้งนี้ เป็การงทุครั้งแรกกับบริษัทไทยของแอท์ ไฟแนเชีย ซึ่งเป็การแดงให้เห็ถึงความเชื่อมั่ที่แอท์ ไฟแนเชีย มีต่อแอเซด์ มันี่ บริษัทผู้ให้บริการด้าการเงิอิเล็กทรอนิส์ชั้นำของไทย ความร่วมมือใครั้งนี้ จะทำให้แอเซด์ มันี่ได้รับการนันุด้ยุทธ์แะทางเทคนิค ซึ่งเป็วัตกรรมระดับโกที่แอท์ ไฟแนเชียได้นำพาบริการอาลีเพย์ แอพพลิเคชัการชำระเงิะไฟ์ไตล์โมบายล์ประบความสำเร็จอย่างสูง แะมีผู้ใช้งามากที่สุดของจี

ด้วยศักยภาพของแอท์ ไฟแนเชียการพัาระบบการชำระเงิ ด้วยบิ๊กดาต้า (Big Data) เพื่อควบคุมความเสี่ยง แะใการนำระบบคาวด์มาใช้งา แอเซด์ มันี่จึงมั่ใจว่าจะามารถต่อยอดความสำเร็จใด้าการให้บริการทางการเงิดิจิทัได้เป็อย่างดี แะเพื่อเป็การให้ผู้บริโภคชาวไทยได้มีโอกาเข้าถึงบริการทางการเงิที่ครอบคลุมแะเท่าเทียม อกจากนี้ ความร่วมมือกัครั้งนี้ แอเซด์ มันี่ถือเป็พัธมิตรรายแรกใภูมิภาคเอเชียตะวัออกเฉียงใต้ของแอท์ ไฟแนเชีย แะเป็พัธมิตรรายที่องใก ต่อจากเพย์ทีเอ็มของอิเดีย ดังพัธกิจของบริษัทที่จะนำการเปลี่แปงเล็กๆ ที่งดงามมาสู่

ายอีริค จิง ประธาคณะผู้บริหารของแอท์ ไฟแนเชีย กล่าวว่า ความคิดร้างรรค์ วัตกรรม แะข้อมู คือหลักสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายของแอน์ ไฟแนเชีย ใการที่จะร้างโอกาเท่าเทียมกั ใการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิให้กับทุกคก เป็จริงขึ้มา เรามุ่งมั่ที่จะขยายบริการสู่ผู้บริโภคกว่าองพัล้สิบปีข้างหน้า โดยการร้างเระบบเปิดกับพัธมิตรของเราทั่วโก ตาดการชำระเงิเอเชียตะวัออกเฉียงใต้มีศักยภาพที่สูงแะการแข่งขัที่ยังน้อยอยู่ เรายังอยากที่จะช่วยเหลืออุาหกรรมรายเล็กแะรายย่อย แะประชาชทั่วไป ใการนำอบริการทางการเงิที่อดภัยแะไว้ใจได้ แแอเซด์ มันี่ ใฐาะผู้นำประเทศไทย ก็พร้อมที่สุดที่จะร้างระบบวัตกรรมทางการเงิใหม่ใไทย

ายศุภชัย เจียรวท์ ประธากรรมการ บริษัท แอเซด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า พัธกิจของแอเซด์ มันี่คือการให้โอกาทุกคให้เข้าถึงวัตกรรมทางการเงิ เพื่อยกระดับชีวิตให้ดีขึ้ แะการที่ทั้งองบริษัทมีพัธกิจที่คล้ายกั ใการขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิให้กับประชากรทุกค รวมไปถึงความมุ่งมั่ที่จะร้างโอกาะความยั่งยื นำมาซึ่งความร่วมมือใวันี้

ายปุณณมาศ วิจิตรกุวงศา ประธาคณะผู้บริหาร บริษัทแอเซด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของเราคือการช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่ามารถรับบริการทางการเงิของถาบัการเงิได้เต็มที่ ซึ่งรวมไปถึงผู้บริโภคที่คุ้เคยกับโกดิจิทั แะผู้ที่เข้าไม่ถึงบริการของถาบัการเงิ โดยเราคาดหวังที่จะให้บริการวัตกรรมทางการเงิใหม่ๆ ให้กับลูกค้าทั่วไปแะธุรกิจขาดกางแะขาดย่อมกว่า 100 ล้รายใไทยแะใเอเชียตะวัออกเฉียงใต้ ภายใปี พ.ศ. 2563 ความร่วมมือระหว่างเราแแอท์ ไฟแนเชีย จะช่วยเร่งระบบแวัตกรรมทางการเงิใหม่ๆ เพื่อร้างระบบการเงิที่เข้มแข็ง 

นี่ง บริษัท แอเซด์ มันี่ จำกัด เป็ผู้นำด้าธุรกิจเทคโยีทางการเงิ หรือ fintech ใไทยแะเอเชียตะวัออกเฉียงใต้ โดยใช้ชื่อ บริษัท ทรู มันี่  จำกัด สำหรับธุรกิจการให้บริการด้การเงิ แะ บริษัท แอเซด์ าโ จำกัด สำหรับธุรกิจเงิกู้รายย่อย บริษัท แอเซด์ มันี่ จำกัด มีสำนักงาใหญ่ใกรุงเทพฯ แะมีให้บริการใ ประเทศ รวมไปถึงไทย อิโดนีเซีย ฟิลิปปิส์ เวียดาม เมียมา แะกัมพูชา โดยบริษัท แอเซด์ มันี่ จำกัด มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าองกลุ่มหลัก คือกลุ่มผู้บริโภคยุคดิจิทั ด้วยบริการแอพพลิเคชั่กระเป๋าเงิอิเล็กทรอนิส์ แลูกค้ากลุ่มที่ไม่ามารถเข้าถึงบริการทางการเงิ ด้วยเครือข่ายตัวแทที่กว้างขวาง ซึ่งอกจาก บริษัท แอเซด์ มันี่ จำกัด จะให้บริการการชำระเงิ การโอเงิทั้งใประเทศแะระหว่างประเทศ การชำระบิ การเติมเงิ การชำระเงิแบบออน์ะออฟไน์ แะการจ่ายเงิเดือล้ว ใาคตจะมีบริการด้าเงิกู้ ประกัภัย แะการงทุ อีกด้วย 

ายดัก ฟีกิ รองประธาอาวุโ บริษัท แอท์ ไฟแนเชีย เซอร์วิเซ กรุ๊ป กล่าวว่า แอท์ ไฟแนเชียกำลังก้าวสู่ระดับโก เพื่อให้บริการชาวจีได้ดียิ่งขึ้ แะเพื่อเปิดโอกาที่เท่าเทียมกัการรับบริการทางการเงิทั่วโก ดังนั้ การเาะหาพัธมิตรจึงสำคัญสำหรับการเติบโตของบริษัท แะเราหวังที่จะทำงากับบริษัทที่มีพัธกิจเหมือเรา 

ช่วงต้ปี พ.ศ. 2558 แอท์ ไฟแนเชียได้จับมือกับเพย์ทีเอ็ม กระเป๋าเงิอิเล็กทรอนิส์ใหญ่อัดับสี่ของโก เพื่อขยายโอกาการใช้จ่ายแบบดิจิทัอย่างปอดภัย ให้กับประชากรอิเดีย แะ ณ ปัจจุบั วัตกรรมทางด้าเทคโยีของแอท์ไฟแนเชียะระบบการคุมความเสี่ยง ได้นับสนุให้เกิดไฟ์ไตล์โมบายล์ ใการชำระเงิออน์ะออฟไน์ การเติมเงิ การชำระค่าาธารณูปโภค แะการซื้อตั๋วชมภาพยตร์ สำหรับผู้บริโภคใอิเดียกว่า 150 ล้ อกจากนี้แอท์ ไฟแนเชียยังทำงาร่วมกับพัธมิตรอีกหายสิบรายทั่วโก เช่ คอคาร์ดิ (Concardis) อิเจนิโค (Ingenico) ไวร์การ์ด (Wirecard) แะแซปเปอร์ (Zapper) ใยุโรป เฟิร์ดาต้า (First Data) แะเวริโฟ (Verifone) ใอเมริกาเหนือ เพย์บาย (Paysbuy) แะเคาน์เตอร์เซอร์วิ (Counter Services) ใเอเชียตะวัออกเฉียงใต้ รีครูต (Recruit) ใญี่ปุ่ แะเคไอซีซี (KICC) แะไอซีบี (ICB) ใเกาหลี

ตั้งแต่ปายปี พ.ศ. 2557 อาีเพย์ได้ทำงากับผู้ค้ารายย่อยใแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวจีชอบไป รวมไปถึงเกาหลี ฮ่องกง ไต้หวั แะมาเก๊า ใเดือมีาคม ปี พ.ศ. 2558 ร้าค้ากว่า 15,000 ร้าประเทศเหล่นั้นรับชำระเงิผ่าอาลีเพย์ ใายเดือกัยาย ปี พ.ศ. 2559 จำร้าค้าที่รับชำระเงิผ่อาลีเพย์ได้เติบโตไปถึง 80,000 รายใ 70 ประเทศแะภูมิภาค ร้าอาหาร ห้างรรพสิค้า ร้าค้าปอดภาษี นุก แะแพทฟอร์มออน์สู่ออฟไน์ ต่างรับชำระเงิผ่าอาลีเพย์ ประเทศแะภูมิภาคเหล่นี้รวมไปถึงหรัฐอเมริกา หราชอาณาจักร์ เยอรมั ออเตรเลีย นิวซีแด์ ไทย สิงคโปร์ มาเเซีย เวียดาม ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวั ญี่ปุ่ แะเกาหลี ะช่วงวัหยุดวัชาติที่จีปี พ.ศ. 2559 (ถึง 7 ตุาคม) จำธุรกรรมการใช้จ่ายผ่าอาลีเพย์ใต่างประเทศ เพิ่มขึ้สี่เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัของปีที่แล้ว ประเทศที่มีธุรกรรมของอาลีเพย์มากที่สุด เรียงตามลำดับคือเกาหลี ไทย ฮ่องกง ญี่ปุ่ แะเยอรมั

RELATED ARTICLE

Responsive image

สะเทือนวงการ Payment! Alibaba วางแผนซื้อ 20% ในกิจการ Ascend Money

บริการด้านการชำระเงิน "Ant Financial" ภายใต้ Alibaba Group Holding ของแจ็ค หม่า กำลังวางแผนซื้อ 20% กิจการ Ascend Money ในประเทศไทย ถือเป็นการเดิมพันเพื่อจะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการทา...

Responsive image

Ant Financial บริษัทลูก Alibaba ประกาศลงทุนใน Ascend Money กลุ่ม CP ของไทย!

ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือเรื่องการลงทุนมาเกือบครึ่งปี ล่าสุดก็ประกาศเป็นทางการแล้ว เมื่อบริษัท แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิเซส กรุ๊ป (Ant Financial) หนึ่งในผู้นำการให้บริการทางการเงินดิจ...

Responsive image

Jack Ma บุกฟิลิปปินส์แล้วลงทุนใน FinTech บริษัทลูกผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ Globe Telecom

ข่าว Ant Financial บุกไทยช่วงปลายปีก่อนเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้ เพราะ Ascend Money ที่ทาง Ant Financial ลงทุนไปนั่น ไม่ใช่มีแค่ในไทย แต่กำลังขยายธุ...