LATEST IN พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล

เพราะความเสียหายอาจร้ายแรงกว่าที่คิด นับถอยหลังการบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ป้องกันความเสียหายต่อการเติบโตและภาพลักษณ์ขององค์กรตั้งแต่วันนี้ ในงานสัมนนาออนไลน์ Thailand Personal Data Protection Act - All the Checklist Checked?

แน่นอนว่าหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของทุก ๆ องค์กรคือข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของพนักงาน ลูกค้า หรือข้อมูลในด้านอื่น ๆ แต่ด้วยการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (...

JOB