LATEST IN asap

พลิกจากค้ารถสู่ asap Car Rental ที่ใช้ App ดึงลูกค้า

asap Car Rental ที่บุกเบิกโดยนักธุรกิจค้ารถอย่าง ทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ผู้พลิกโอกาสจากแนวโน้มที่ภาคองค์กรธุรกิจชะลอการซื้อรถมาครอบครอง เสริมแกร่งด้วย App รองรับความต้องการของผู้เช่ารถ...

JOB