Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN bluebik

Bluebik เปิดตัวคณะกรรมการบริษัทฯ เร่งเสริมทัพธุรกิจ เล็งนำบริษัทเข้าตลาดฯ ปีนี้

Bluebik Group Public Company Limited บริษัท คอนซัลต์ชั้นนำผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปิดตัวคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ซึ่งมีประสบการณ์ใน...

Bluebik เตรียมให้คำปรึกษาตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ปรับตัวรับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

Bluebik เผย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act กำลังเข้ามา Disrupt โลกการทำงานด้าน Data Analytics ทำให้ข้อมูลซึ่งเป็น “หัวใจ” สำคัญของการแข่งขันยุคใหม่...

Bluebik เปิดตัวธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธดิจิทัล เสริมแกร่งด้วยการลงทุน Startup

Bluebik Group บริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทยด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เผยธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธ์ดิจิทัลไทยโต 20 เปอร์เซ็นต์ รับยุค Digital Disruption กระตุ้นพฤติกรร...