Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN business innovation

เมื่อโลกของน้ำมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ปตท. วางหมากเดินเกมต่ออย่างไร ? กับ 'ชาญศิลป์ ตรีนุชกร'

Techsauce ได้พูดคุยกับ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่คนที่ 9 ของ ปตท. ถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่งได้มีการอธิบายถึงที่มาที่ไปของน้ำมันในประเทศไทย รว...

ถอดบทเรียนการสานต่อธุรกิจสามรุ่น พลิกฟื้นของเสียให้เกิดมูลค่าด้วยเทคโนโลยี

ในยุคของคนรุ่น Baby Boomers และ Gen X เราจะเห็นธุรกิจของรุ่นพ่อที่ต่อยอดมาสู่รุ่นลูกกันหลายธุรกิจ คำถามคือในยุค Digital Disruption อย่างตอนนี้ ธุรกิจในลักษณะนั้นจะสามารถดำรงอยู่ต่อ...

JOB