LATEST IN Employee

SCB กับนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเงินแบบ “เดือนชนเดือน” ให้พนักงานประจำ

ปัญหาของเศรษฐกิจในปัจเจกบุคคลหนีไม่พ้นการใช้จ่ายเงินต่อเดือนที่ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกับมนุษย์เงินเดือนที่มักเกิดเป็นคำว่า 'เดือนชนเดือน' เป็นที่มาของ 'มีตังค์' Solution ด้านการเงินจา...

JOB