Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN personalization

แบรนด์จะเข้าถึงลูกค้าแบบ Personalization อย่างไร โดยที่ไม่ไปรุกล้ำความเป็นส่วนตัว (Privacy)

ความไว้วางใจ คือจุดที่สมดุลระหว่างการปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคล (Personalization) และความเป็นส่วนตัว (Privacy) หากปราศจากความไว้วางใจ ลูกค้าจะยิ่งมีความกังวลเรื่อง “ความเป็นส่วนตัว” มาก...