Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN roche

The Future of Personalised Healthcare: อัพเดทเทรนด์สุขภาพช่วงโควิด พร้อมเผยนวัตกรรมการตรวจยีน ที่จะมาพลิกอนาคตแห่งการรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคล

The Future of Personalised Healthcare: อัพเดทเทรนด์สุขภาพคนไทยช่วงโควิด-19 เผยนวัตกรรมการตรวจยีนที่จะมาพลิกอนาคตแห่งการรักษามะเร็ง...

Roche ร่วมกับ Google และ แพทย์ศิริราช อัพเดทเทรนด์สุขภาพยุคโควิด และนวัตกรรมการตรวจยีนเพื่อรักษามะเร็ง

Roche (โรช) ผู้นำด้านนวัตกรรมการรักษาแบบจำเพาะบุคคลและการตรวจวินิจฉัย ร่วมกับ Techsauce จัดงานเสวนา Life talk Series 1 เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 125 ปี และ 50 ปีในประเทศไทย โดย...

อ.ย. อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมของ Roche และ Regeneron กับผู้ป่วย COVID-19

อ.ย. อนุมัติการใช้ยาแอนติบอดีแบบผสมของ Roche และ Regeneron กับผู้ป่วย COVID-19...

JOB