Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN step ahead of the curve

อนาคตของการทำงาน (Future of Work) ถอดบทเรียนจาก Marvin Liao

อนาคตของการทำงาน (Future of Work) ถอดบทเรียนจาก Marvin Liao...

Mindset ด้านนวัตกรรมสำคัญกับองค์กรอย่างไร พูดคุยกับ Dr. Frederik G. Pferdt

Mindset ด้านนวัตกรรมสำคัญกับองค์กรอย่างไร พูดคุยกับ Dr. Frederik G. Pferdt...

Smart City จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตกับ Julien Mialaret

พูดคุยกับคุณ Julien Mialaret กับประเด็น Smart City ว่าหลังจากมีการระบาดของ COVID-19 ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และจริง ๆ แล้วความหมายของ Smart City คืออะไร รวมไปถึงอนาคตของ ...