LATEST IN WFH

บริษัทต้องมี Solution อะไรบ้าง เมื่อ Work from Home ไม่ใช่แค่เรื่องการประชุมทางไกล

การ Work from Home ยังมี Solution ต่างๆ ที่องค์กรต้องวางระบบเพื่อพร้อมรับมือ ทั้งการวางข้อมูลบริษัทที่นำมาใช้ จะวางระบบอย่างไรในบทความนี้ Techsauce ของยกตัวอย่าง Solution ของ RICOH...

JOB