Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Phatphicha Lerksirinukul

phatphicha-lerksirinukul-7176a32fdf


บทความที่ Published (1)

เกาะติด COP27 โลกร้อนขึ้น เก็บค่าชดเชยที่ใคร?

หากติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องจากการประชุม COP26 ที่ประเทศสก็อตแลนด์ มีเรื่องที่ชวนให้หวั่นใจ คือ ในปีที่ผ่านมา มีเพียง 26 จาก 193 ประเทศเท่านั้นที่ประกาศว่า ‘จะยกระดับมาตรการด้านภูมิ...