BCG คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญใน APEC 2022 | Techsauce

BCG คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญใน APEC 2022

ไทยในฐานะเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญ APEC 2022 และ APEC CEO SUMMIT ในปีนี้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการสนับสนุนโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในทุกมิติ เพื่อฟื้นฟูประเทศอย่างปลอดภัย โดยต้องเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นวาระแห่งชาติของไทยเรา ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรูปแบบใหม่ที่ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ ที่เรียกว่า "BCG Economy Model" โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะเป็นกรอบทิศทางสำหรับการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

BCG คืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญใน APEC 2022


บทความที่เกี่ยวข้อง 

BCG คืออะไร ทำไมต้อง BCG

BCG คือ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3 ด้านไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ ควบคู่ไปใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ได้อย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน

การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model ใช้ข้อได้เปรียบที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมป็นฐานสำคัญในการแข่งขัน บวกกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ผลิตที่เป็นฐานการผลิตเดิม เช่น เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือนวัตกรรม 

ยกระดับมูลค่าของห่วงโซ่การผลิตให้เกิดการก้าวกระโดด ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของสินค้าและบริการมูลค่าสูง (Value-Based Economy) เกิดการกระจายรายได้และโอกาสแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) รวมถึงการรักษสมดุลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Green Growth) 

ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะที่เรียกว่า "ทำมากแต่ได้น้อย" 

เรามีการลงทุนและใช้งานทรัพยากรจำนวนมากเพื่อตอบรับทุกการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่อาจเป็นโอกาสของประเทศ แต่ความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่า เราไม่สามารถสร้างมูลค่าให้กับทรัพยากรได้อย่างเต็มศักภาพ เศรษฐกิจของไทยมักจะพึ่งพาปัจจัยภายนอก และเมื่อได้รับผลกระทบจึงยากต่อการฟื้นฟูได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ต่อเนื่องยังคุณภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม ล้วนเป็นผลกระทบจากการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจที่รวดเร็ว และไม่สร้างความยั่งยืน

ในรอบ 10 ปีมานี้ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมีค่าเฉลี่ยเพียง 3% ต่อปี และด้วยอัตราการเติบโตดังกล่าวทำให้เราไม่อาจก้าวข้าม “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ได้ จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ที่เลือกโฟกัสจุดสำคัญ ให้น้ำหนักกับข้อได้เปรียบและ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของบ้านเรา 

BCG กลายเป็นวาระแห่งชาติ

BCG Model ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐบาลไทยตามแผนการปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 

ปัจจุบัน สอวช.รายงานว่า มูลค่าเศรษฐกิจ BCG เพิ่มขึ้นจาก 3.4 ล้านล้านบาทในปี 2562 เป็น 4.4 ล้านล้านบาทในปี 2565 สร้าง Value creation ให้กับประเทศอย่างมีเสถียรภาพ ขยายโอกาสทางการค้าในเวทีโลก 

BCG Model จะเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศที่สร้างมูลค่ากว่า 4.4 ล้านล้านบาท GDP เพิ่มขึ้นถึง 24% ใน 5 ปีข้างหน้า สร้างงานใหม่หลายล้านตำแหน่ง เกิดการจ้างงาน 16.5 ล้านคน และเพิ่มระดับรายได้ของแรงงานในอุตสาหกรรม BCG เพิ่มรายได้แก่ชุมชนผ่านการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถดึงเอาศักยภาพพื้นที่ออกมาได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ลดปริมาณของเสียจากระบบ เพื่อรักษาฐานทรัพยากรของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวคิด BCG ถูกนำเสนอให้กลายเป็นกรอบแนวคิดขับเคลื่อน APEC 2022 

เป็นพื้นฐานสำคัญที่สอดคล้องต่อธีมของงานประชุม เพื่อสร้างหลักการในการยึดถือเพื่อตอบโจทย์การฟื้นฟูประเทศอย่างยั่งยืนและมุ่งผลักดันการ “สร้างความสมดุลในทุกด้าน” โดยนำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเอเปคมาบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของภูมิภาคในระยะยาว ซึ่งไทยจะได้ประโยชน์จากการนำแนวคิดเศรษฐกิจ BCG แลกเปลี่ยนในที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในภูมิภาค และในทางกลับกัน ไทยจะได้เรียนรู้ประสบการณ์โดยตรงจากเพื่อนสมาชิกด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างโดยการเจรจาการค้าเสรีเช่นเดียวกัน 


อ้างอิงข้อมูลจาก

APEC CEO SUMMIT 2022
แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2570

BCG in Action : The New Sustainable Growth Engine(Bio-Circular-Green Economy) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

OR ตั้ง OR Health & Wellness พร้อมเปิดสาขาแรกมิถุนายนนี้

OR จัดตั้งบริษัท OR Health & Wellness เดินหน้ารุกตลาดสุขภาพและความงาม พร้อมลุยเปิดสาขาแรกเดือน มิ.ย. นี้...

Responsive image

ขันเงินรุกธุรกิจ Ticketing Platform ทุ่ม 52 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น EVP ภายใต้ Eventpop ที่ 51% ดันธุรกิจบันเทิงโฉมใหม่

ขันเงิน เนื้อนวล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Zalekta ทุ่ม 52 ล้านบาท ส่งบริษัทลูก MVD เข้าถือหุ้น บริษัท อีวีพี คอร์ปอเรชั่น ภายใต้แบรนด์ Eventpop รุกธุรกิจ Ticketing Platform ปู...

Responsive image

Bitcoin Halving จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล โดย Binance TH by Gulf Binance

Bitcoin Halving คืออะไร ทำไมชุมชนหรือคอมมูนิตีสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งตารอปรากฏการณ์นี้? มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กันจากการให้ข้อมูลของ คุณนิรันดร์ ฟูวัฒนานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร G...