Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BCG economy

กระทรวงพลังงาน จับมือรัฐทุกภาคส่วน จัดงาน “2023 Green Technology Expo” ผลักดันเทคโนโลยียั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

กระทรวงพลังงาน จับมือรัฐทุกภาคส่วน จัดงาน “2023 Green Technology Expo” ผลักดันเทคโนโลยียั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เตรียมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ...

CEO กลุ่มบริษัทบางจาก แชร์มุมมองการดำเนินงาน ESG

คุณชัยวัฒน์ โควาวิสารัช CEO กลุ่มบริษัทบางจาก แชร์มุมมองการดำเนินงาน ESG และกล่าวถึงการดำเนินงานของบริษัทเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี ค.ศ. 2050 ภายในงานสัมมนา Sustainability ...

BCG คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญใน APEC 2022

BCG Economy Model คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญของประเทศและงานประชุม APEC 2022...

สถานีชาร์จ EV ทางเลือกในการปรับตัวของสถานีบริการน้ำมัน

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันกำลังถูกกดดันจากกระแส Energy Transition ที่ทั่วโลกรวมถึงไทยที่กำลังพยายามลดการใช้ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลง ส่งผลให้ธุรกิจนี้ต้องปรับตัว เพื่อให้สอดรับก...