Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN BCG economy

BCG คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญใน APEC 2022

BCG Economy Model คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไร ทำไมถึงเป็นวาระสำคัญของประเทศและงานประชุม APEC 2022...

สถานีชาร์จ EV ทางเลือกในการปรับตัวของสถานีบริการน้ำมัน

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันกำลังถูกกดดันจากกระแส Energy Transition ที่ทั่วโลกรวมถึงไทยที่กำลังพยายามลดการใช้ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลง ส่งผลให้ธุรกิจนี้ต้องปรับตัว เพื่อให้สอดรับก...