LATEST IN ดีป้า

DEPA แถลงผลความสำเร็จของโครงการ DIGITAL STARTUP พร้อมผลักดันคนรุ่นใหม่ต่อไป

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการ...

JOB