Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN สหรัฐ

เงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงที่สุดในประวัติการณ์ โอกาสหรือความเสี่ยงของไทย

แม้ว่าไทยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวและตลาดการส่งออกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการของหลาย ๆ ประเทศ ทว่ายังมีคลื่นที่กำลังก่อตัวและมีแนวโน้มอย่างมากที่จะสะเทือนเศรษฐกิจในระยะยาว...

KKP Research เผยไทยได้รับผลกระทบจากสงครามเทคโนโลยี ในฝั่งซัพพลายเชน-รถยนต์-การลงทุน

KKP Research วิเคราะห์ว่าสงครามเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯและจีน จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายแง่มุม...