Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ABAC

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค แนะ 5 ข้อเสนอด่วนต่อที่ประชุม เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ - ความยั่งยืน

สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council - ABAC) เผยข้อสรุปจากการประชุมครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮาลอง ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2565 เพื่อ...