Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN digital-twin

EU สร้าง Digital Twin จำลองโลก คาดการณ์ผลกระทบและ พัฒนาโซลูชันป้องกัน Climate Change

EU สร้าง Digital Twin ของโลกในชื่อ “Destination Earth” เพื่อวางแนวทางพัฒนาในเรื่องสภาพอากาศ และใช้เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อโลก ขณะเดียวกันก็จะทำให้สามารถสร้างโซลูช...

Dell คาด โลกหลังปี 2022 Digital Twin จะถูกสร้าง และใช้งานได้ง่ายขึ้น

Dell คาดการณ์ว่า Digital Twin จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นทั้งในการสร้างและใช้งานเนื่องจากเทคโนโลยีถูกกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ ในขณะที่ได้รับความเข้าใจและการตระ...

Digital Twin แบบจำลองเสมือนในโลกดิจิทัล ทำงานอย่างไร และสำคัญกับอุตสาหกรรมขนาดไหน ?

ปัจจุบันเรื่องของเทคโนโลยีโลกเสมือนถูกพูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้าง และ Digital Twin ถือเป็นเทคโนโลยีที่จะเป็นปราการอีกด่านในการเข้าไปทำความรู้จักกับโลกเสมือนในเชิงการเพิ่มขีดความสามาร...

Gartner อัพเดท Hype Cycle 2020 ชี้ 5 เทรนด์เทคโนโลยีพลิกรุนแรงจาก COVID-19

อัพเดท 5 เทรนด์เทคโนโลยี ปี 2020 ใน Hype Cycle ของ Gartner ชี้เทคโนโลยี Digital Twin โตขึ้นชัดเจนจากการใช้งานในจีนและอินเดียเพื่อแก้ปัญหา COVID-19...