Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN carbon-neutrality

กฟผ. ผนึกกำลัง IBM เดินหน้าสู่โรงไฟฟ้าดิจิทัล ติดตั้งระบบบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี AI หนุนเทรนด์ Carbon Neutrality

กฟผ. ร่วมกับ ไอบีเอ็ม เดินหน้าติดตั้งระบบบริหารจัดการงานบำรุงรักษาสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี AI ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ กฟผ. ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้...

EU สร้าง Digital Twin จำลองโลก คาดการณ์ผลกระทบและ พัฒนาโซลูชันป้องกัน Climate Change

EU สร้าง Digital Twin ของโลกในชื่อ “Destination Earth” เพื่อวางแนวทางพัฒนาในเรื่องสภาพอากาศ และใช้เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อโลก ขณะเดียวกันก็จะทำให้สามารถสร้างโซลูช...

อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศ มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573

อาลีบาบา กรุ๊ป ตั้งเป้าที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนใน สโคป 1 และ สโคป 2 และจะลดความเข้มข้นของคาร์บอนใน สโคป 3 ภายในปี 2573...

กลุ่ม ปตท. หนุนรัฐ ตั้งคณะทำงาน G-NET มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ นำไทยพ้นวิกฤติก๊าซเรือนกระจก

กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนับเป็นประเด็นสำคัญที่สุดของโลกในปัจจุบัน และพร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอน...

มจธ. ตอบรับนโยบาย Carbon Neutrality จากภาครัฐ ประกาศ มุ่งสู่ KMUTT Carbon Neutrality 2040

มจธ. ตอบรับนโยบาย Carbon Neutrality จากภาครัฐว่า ประเทศไทยมีเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 และประกาศ มุ่งสู่ KMUTT Carbon Neutrality 2040 เพื่อเป็นส่...

นักวิจัย มจธ. พัฒนา แปรสภาพชีวมวลและพืชน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์-สารเคมีมูลค่าสูงแบบไร้ของเสียอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ Carbon Neutrality

นักวิจัย มจธ.พัฒนา “เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพแบบบูรณาการ” แปรสภาพชีวมวลและพืชน้ำมันเป็นผลิตภัณฑ์-สารเคมีมูลค่าสูงแบบไร้ของเสียอย่างยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ ...

Blockfint ส่งแพลตฟอร์ม Gideon ซื้อขายคาร์บอนเครดิต หนุนกลุ่ม Carbon Neutral ให้ใช้งานฟรี

Blockfint ส่งแพลตฟอร์ม Gideon ซื้อขายคาร์บอนเครดิต หนุนกลุ่ม Carbon Neutral ให้ใช้งานฟรี...

Toyota เดินหน้านโยบายความยั่งยืน จัดตั้งกองทุนเพิ่ม มุ่งลงทุนใน Startup แก้ไขปัญหาโลกร้อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด รีแบรนด์กองทุนขององค์กรและจัดตั้งกองทุนระยะเริ่มต้นเพิ่ม 2 กองทุน เพื่อพัฒนาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) และความเป็นกลา...